Inspectie van elektrische installaties

conform NEN 3140 en NEN 1010

 

Uw organisatie is afhankelijk van het foutloos functioneren van uw elektrische installatie. Deze zorgt namelijk voor het functioneren van uw verlichting, computers en productiefaciliteiten. Bij het optreden van een fout in de installatie bestaat het risico op productieverlies, lichamelijk letsel of zelfs brand. U kunt deze risico's makkelijk beheersen door periodiek aan uw elektrisch installatie inspectie en onderhoudt uit te voeren.

Waarom moet mijn elektrische installatie gekeurd worden?

Elektrische installaties ten bate van lage spanning dienen hoofdzakelijk te worden geïnspecteerd als eis vanuit uw brand- of aansprakelijkheidsverzekering. In deze verzekeringspolissen is nagenoeg altijd een clausule opgenomen die van u als verzekeringsnemer eist dat u periodiek uw elektrische installatie laat inspecteren. Deze inspecties dienen vaak te worden uitgevoerd conform de NEN 3140 en NEN 1010.

 

Ook elektrische installaties zijn gevoelig voor slijtage. Deze slijtage ontstaat door normaal en veilig gebruik van de installatie, maar kan ook ontstaan door de aanwezigheid van ongewenste omgevingsinvloeden zoals vocht, warmte, stoten of trillen. Indien deze slijtage niet tijdig wordt opgespoord ontstaan er technische gebreken die zorgen voor een verhoogd risico op het uitvallen van uw productieprocessen, letselschade of zelfs brand. Door periodiek controle uit te voeren aan uw elektrische installatie kunt u deze slijtage voortijdig ontdekken en onderhouden, waardoor u er zeker van bent dat uw bedrijfsprocessen ongestoord door kunnen gaan.

Wat is een elektrische installatie ten bate van laagspanning?

Onder de NEN 1010 is een laagspanningsinstallatie te omschrijven als een elektrische installatie die gevoed wordt door een wisselspanning van ten hoogste 1000 Vac en met voorkeursfrequenties van 50, 60 of 400 Hz. Of voor elektrische installaties die worden gevoed door een gelijkspanning van ten hoogste 1500 Vdc. In de NEN 1010 zijn ook een aantal uitsluitingen te vinden in deze categorie die hier niet verder behandeld worden. De meest voorkomende elektrische installaties worden gevoed door een effectieve wisselspanning van 230 Vac voor één fase of 400 Vac voor een drie fasen (kracht) installatie. Belangrijk om op te merken is dat installaties van alarmering en informatie en telecommunicatie ook onder de norm NEN 1010 vallen.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die wordt gebruikt voor het realiseren van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties ten bate van laagspanning. Onder veilige bedrijfsvoering wordt verstaan het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische- installaties, machines en gereedschappen die zich bevinden in bijvoorbeeld fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen enzovoorts. De NEN 3140 wordt ook gebruikt voor het bepalen van een een specifieke standaard die wordt gebruikt voor het uitvoeren van inspecties aan deze installaties.

Wat is NEN 1010?

De NEN 1010 is een Nederlandse norm met daarin veiligheidsbepalingen voor het realiseren van betrouwbare en veilige elektrische installaties in en rond woningen, kantoren, fabrieken, bouwplaatsen enzovoorts. De NEN 1010 heeft onder andere bepalingen voor het toepassen van de juiste beveiligingen, kabeldiameters en overige eisen voor het correct aanleggen van vast aangesloten elektrische installaties. De NEN 1010 is in tegenstelling tot de NEN 3140 niet van toepassing op verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen.

Indien u een inspectie laat uitvoeren van uw elektrische installatie zal worden gecontroleerd of deze voldoet aan de bepalingen uit deze norm.

Waar bestaat deze inspectie uit?

Visuele inspectie

Een visuele inspectie is nodig om te controleren of er geen zichtbare gebreken in de installatie aanwezig zijn die gevaar kunnen opleveren voor de eindgebruiker van de installatie. Deze zichtbare gebreken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit afgebroken materialen, zichtbare sporen van oververhitting of aanraakbare elektrische onderdelen.

Meting en beproeving

Met het uitvoeren van metingen en beproevingen wordt nagegaan of er geen interne gebreken in de installatie aanwezig zijn die gevaar kunnen opleveren voor de eindgebruiker van de installatie. Deze metingen en beproevingen bestaan hoofdzakelijk uit:

  • het meten van de aangeleverde spanning;
  • het meten van de opgenomen stromen;
  • het meten en beproeven van de isolatieweerstand;
  • het meten en beproeven van de foutstroom impedantie;
  • het meten en beproeven van aardlekbeveiligingen;
  • het meten en beproeven van de toegepaste kortsluit- en overstroom beveiligingen.

Rapportage

Na afloop van de inspectie zal van de verzamelde inspectieresultaten een duidelijk en onderbouwd inspectierapport worden opgesteld. U ontvangt dit rapport van ons fysiek en ondertekend alsook digitaal in PDF formaat.

Hoe vaak moet mijn installatie worden gekeurd?

De inspectiefrequentie is afhankelijk van wie de eisen stelt en wat de van toepassing zijnde normen zijn. De inspectiefrequentie kan worden bepaald door:

  • Uw verzekeringsmaatschappij. Deze kan in de verzekeringsclausule een bepaalde eis hebben staan die bepaalt om de hoeveel jaar een installatie gekeurd dient te worden. Ook kan de verzekeringsmaatschappij verwijzen naar de norm NEN 3140/1010.
  • NEN 3140. In de NEN 3140 is een rekentabel opgenomen waarmee is te bepalen met welke frequentie de elektrische installatie gekeurd dient te worden.
  • NEN 1010. Net als in de NEN 3140 is ook in de NEN 1010 een rekentabel opgenomen waarmee is te bepalen met welke frequentie de elektrische installatie gekeurd dient te worden.