Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen

Conform NEN 3140

 

Ieder persoon die een of andere vorm van arbeid verricht bij het uitoefenen van zijn of haar beroep komt vroeg of laat wel een keer in aanraking met elektrische arbeidsmiddelen. Het is de taak van de werkgever om er voor te zorgen dat deze elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn, in goede staat verkeren en dat de personen die deze arbeidsmiddelen gebruiken voldoende zijn geïnstrueerd dat deze de toegewezen arbeidsmiddelen ook op een verantwoorde manier gebruiken.

Waarom moet ik mijn elektrische arbeidsmiddelen laten keuren?

Elektrische arbeidsmiddelen dienen periodiek gekeurd te worden vanuit de Arbowetgeving, maar er zijn ook verzekeringsmaatschappijen en certificeringinstanties die dit eisen vanuit hun aansprakelijkheidsverzekering of certificeringseis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de VCA certificering. Hoofdzakelijk wordt geëist dat deze arbeidsmiddelen worden geïnspecteerd volgens de richtlijnen van de NEN 3140. Dit is op zich niet vreemd aangezien dat met het werken met onveilige elektrische arbeidsmiddelen gevaren kunnen optreden zoals elektrische schok, elektrocutie, ander lichamelijk letsel of zelfs brand. Door periodiek uw elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren en onderhouden kunt u aantonen dat de door u verstrekte arbeidsmiddelen veilig voor gebruik zijn.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140 is een Nederlandse norm die wordt gebruikt voor het realiseren van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties ten bate van laagspanning. Onder veilige bedrijfsvoering wordt verstaan het veilig uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties, machines en gereedschappen die zich bevinden in bijvoorbeeld fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen enzovoorts. De NEN 3140 wordt ook gebruikt voor het bepalen van een een specifieke standaard die wordt gebruikt voor het uitvoeren van inspecties aan deze installaties.

Wat zijn elektrische arbeidsmiddelen

Elektrische arbeidsmiddelen zijn alle hulpmiddelen die tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gebruikt worden en worden aangedreven door een elektrische energiebron. Enkele voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn:

 • handboormachines;
 • kolomboormachines;
 • draaibanken;
 • haakse slijpers;
 • stofzuigers;
 • verlengkabels;
 • mobiele verdeelkasten;
 • acculaders;
 • looplampen;
 • computers;

Waar bestaat deze inspectie uit?

Visuele inspectie

Een visuele inspectie wordt uitgevoerd om te controleren of het elektrisch arbeidsmiddel geen zichtbare defecten bevat die gevaar oplevert voor de eindgebruiker en de inspecteur van het elektrisch arbeidsmiddel. Indien er een defect wordt aangetroffen zal het arbeidsmiddel ter reparatie worden aangeboden om daarna eventueel een herkeuring uit te voeren. Enkele voorbeelden van defecten waardoor het elektrisch arbeidsmiddel zeker afgekeurd wordt zijn:

 • gebarsten of afgebroken behuizingen of andere onderdelen;
 • beschadigde isolatie van aansluitsnoeren;
 • aangepaste of verwijderde beveiligingsmaatregelen.

Meting en beproeving

De elektrische arbeidsmiddelen die door de visuele inspectie komen worden vervolgens gekeurd door vastgestelde metingen en beproevingen. Met deze inspectiemethode wordt gecontroleerd of er geen interne of niet visueel zichtbare gebreken aanwezig zijn in het arbeidsmiddel.

Functietest

Na de visuele inspectie en inspectie doormiddel van meting en beproeving wordt er nog een korte functietest uitgevoerd om na te gaan of het apparaat correct functioneert aan de hand van de aanwezige fabrikantgegevens.

Aanbrengen uniek identificatienummer

Indien niet aanwezig zal een uniek identificatienummer worden aangebracht aan het elektrisch arbeidsmiddel. Dit identificatienummer zal overeenkomen met de opgestelde inspectiecertificaten.

Opstellen inspectiecertificaten

Als laatste zullen alle inspectieresultaten van de elektrische arbeidsmiddelen worden verwerkt in de benodigde inspectiecertificaten en digitaal aan u als opdrachtgever worden overhandigd.

Hoe vaak moet ik mijn elektrische arbeidsmiddelen laten keuren?

De inspectiefrequentie is afhankelijk van wie de eisen stelt en wat de van toepassing zijnde normen zijn. De inspectiefrequentie kan worden bepaald door:

 • Uw verzekeringsmaatschappij. Deze kan in de verzekeringsclausule een bepaalde eis hebben staan die bepaalt om de hoeveel jaar een arbeidsmiddel gekeurd dient te worden. Ook kan de verzekeringsmaatschappij verwijzen naar de norm NEN 3140/1010.
 • Uw certifeceringsinstelling. Dit kan bijvoorbeeld uw VCA certificeerder zijn.
 • NEN 3140. In de NEN 3140 is een rekentabel opgenomen waarmee is te bepalen met welke frequentie het arbeidsmiddel gekeurd dient te worden.